Go to ...
RSS Feed

Masarykovské desatero


Někteří naši znalci zjistili, že Masarykovy cíle byly „neurčité, mlhavé, neměly nic společného s realitou“. Zkusme Masarykovy hodnotové cíle shrnout do přehledného desatera a uvidíme, že pravý opak názoru uvedených „znalců“ je pravda.

1. Braňte pravdu. (Boje o RKZ, hilsneriáda, záchrana života 53 Srbů a Chorvatů, lživě obviněných z velezrady). Presidentská standarda, Pravda vítězí. x Jak se dnes ctí pravda v cynickém světě manipulací a propagand?

2. Buďte uvědomělý národ, mějte svou národní filozofii, ctěte svou historii. (Husitský apel na svobodu úsudku a svědomí, českobratrské snahy vzdělávací, Komenského světovost a tolerance. Myšlenky buditelů, Dobrovského, Kollára, Šafaříka, dílo Palackého, přínos Havlíčkův.) Bez historické paměti není národa. x Dnes? Masivní destrukce historické paměti ve všech médiích, až na nepatrné výjimky.

3. Dbejte o pravou velikost svého  malého národa. Může být šťastnější a kulturnější než ten velký.  Jděte bez bázně svou vlastní cestou, neopičte se po těch větších. „Bude-li každý z vás z křemene, je celý národ z kvádrů,“ (Jan Neruda). x Dnes? Opičíme se ze všech sil.

4. Vyznávejte vlastní ideál humanity ( moderní humanita se vyvíjí od reformace a renesance). Ctěte člověka, ochraňujte přírodu. Nepropadejte individualismu, liberalismu, utilitarismu, pesimismu, 
nehledejte nadčlověka. Vyznávejte staré přikázání lásky k bližnímu. „Co nemáš ty rád, nečiň druhému“.  x Dnes? Každý se stará bezohledně sám o sebe a o svůj prospěch a zisk.

5. Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Nestačí práva politická, jsou i práva hospodářská, socialismus se jich dožaduje. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný lidský život. x Dnes? Žebráci, bezdomovci, nezaměstnaní. Co je všude kolem nás  potřeb přiložit ruce k dílu, co by bylo kolem nás práce!  Ale  podnikat se bude jen tam, kde to přinese zisk. To je humanita? Přednost kapitálu před člověkem?

6. Važte si svobody a samostatnosti, kterou jsme si vybojovali v 1.válce světové, važte si hrdinství legionářů, sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa. x Dnes? Je vůbec ještě nějaký národ? A co mi která funkce vynese?  A co se mi více vyplatí?

Pravda vítězí

7. Nezapomínejte  na naše „Prohlášení československé nezávislosti“,  na naši „Washingtonskou deklaraci“, na ideje, na kterých vzniklo Československo r.1918. Stát budiž republikou, zaručí svobodu svědomí, projevu a tisku, církev bude odloučena od státu, hlasovací právo bude všeobecné, ženy budou mít rovná práva, bude parlamentní demokracie, bude  institut referenda, budou hospodářské a sociální reformy, budou vyvlastněny šlechtické velkostatky pro domácí kolonizaci, výsady šlechty budou zrušeny, ústava zabrání třídnímu zákonodárství a privilegiím. x Dnes? Ne pouhá nerovnost, ale nesouměřitelnost majetková, nadvláda finančního kapitálu, pekuniokracie, pochybné restituce, odbourávání rozumných institucí a opatření.

8. Zajímejte se o dění v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují, dbejte, aby se tak dálo na principech rovnosti, „já pán ,ty pán“. Podporujte slovanské národy, octly se historickým vývojem většinou v méně příznivých podmínkách. x Dnes? Zcela aktuální poselství a zcela aktuální problémy.

9. Dbejte o kulturu slova. Dbejte o literaturu a umění. Vděčíme jim za povznesení národa. Přinášely prožitek lidského údělu, jeho reflexi, ideály mravní a sociální. x Dnes? Estetická „metanorma“ – šokovat recipienta. Jen ne vychovávat a vzdělávat. Bavit. A nebát se vulgárnosti, brutalitě, vítězně narušovat všechny stávající normy!

10. Starejte se o školu a učitele. Ať vedou k přirozenému vlastenectví, k uvědomělé a krásné lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať vedou k demokratičnosti v humanitním pojetí: každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Ctěte ideály mravnosti individuální i národní jako něco posvátného. Pěstujte úctu k práci, k duchovním hodnotám, k vědě, poznání pravdy, rozvíjejte smysl pro krásu a umění. Posilujte rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické, aby činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Dbejte o důstojnost učitele, o jeho vážnost a autoritu. x Dnes? Ve školství se nedostává autority a  kázně,  učitelé nejsou řádně odměňováni, šíří se  úpadek chování, pokles morálky, vzdělanost není uznávanou hodnotou.

ZÁVĚRY
Bylo to nedávno 100 let, co vznikla ČSR a její symboly, znak, hymna, vlajka. A prezident. Ano, i ten se stal symbolem svobody, pravdy, nezištné práce, vlastenectví, osvěty, vzdělanosti, kultury. x Dnes? Životní naplnění jedince i společnosti se stále více jeví jako honba za ziskem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava, pochybný životní styl komerčního šoubyznysu. Pravou svobodou se zdá být popírání všech pravidel morálky, vkusu a taktu. Ideální hodnoty, které se nedají zpeněžit, se jeví jako bezvýznamné. A máme tu po 100 letech generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se stát celebritou, VIP, kingem, miss či superstar, zviditelnit se a co nejvíce „si užít“. Konkurenceschopnost je heslo dne. 

Vám se zdá, že nám Masaryk nic určitého neříká? Což není kritikem a nevyzývá, abychom dnešní úpadkový směr euroamerické civilizace změnili dří, než bude pozdě? Jak? To je již na současné generaci, která by měla vědět, že život je nejen dar, ale i riziko a úkol. Za všech okolností. I v ohrožení pandemií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *