Go to ...
RSS Feed

Rok Buvola aneb Tři dary Číně ze zahraničí


Čínský Nový rok (doslova Rolnický Nový rok) nebo Svátky jara je nejvýznamnější z tradičních čínských svátků. Je často označovaný jako lunární Nový rok, jehož oslavy tradičně začínají prvním dnem prvního lunárního měsíce čínského kalendáře a končí 15. dnem, známým jako Svátek lampionů.

 

V tomto roce 16 denní oslavy začínají 12. února, z nichž pouze prvních 7 dnů (od 11. do 17. února) jsou státními svátky. Svátek lampionů připadá na 26. února 2021. Stejně jako loni, i letos je prvkem roku kov. V roce kovového Buvola tato kombinace symbolizuje důležitou věc: úspěch potká ty, kteří pracují tvrdě. Proto je tento rok vhodné dávat si realistické cíle, spíše než podlehnout snům a iluzím, aby obvyklé přání – gong xi fa cai – zvětšit své bohatství – mělo reálnou šanci na splnění. Chci věřit, že evropské vlády se mohou a některé i budou orientovat na staré čínské tradici a dávat si realistické cíle. Kvůli pandemii v 2020 neprobíhaly oslavy nového roku. Letos žádné zákazy vyhlášeny nebyly. Proto v ČLR se bude slavit, zatím co v EU a ČR se budeme hádat.

První dar ze zahraničí pochází z Ruské federace. Ta darovala ČLR, EU a světu důkaz, že státní suverenita a bezpečnost státu mají absolutní prioritu před jakýmikoli jednáními a dohodami. K důkazu napomohla EU a návštěva vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella v Moskvě před týdnem. Dlouho připravovaná návštěva, jejíž příprava těžko mohla obsahovat téma Navalnyj, tisková konference a následné reakce v Bruselu a Moskvě představily světu a ČLR tři důležité skutečnosti:
1) EU nemůže být považována za subjekt mezinárodních jednání. EU totiž nemá a neurčuje zahraniční politiku. 2) Borrellova životní, politická a diplomatická zkušenost není dostačující pro spojení proamerické – protiruské a pro evropské frakce v EK a EP snažící se o partnerský vztah s RF a ČLR. Dokazuje to skutečnost, že Borrell nebyl schopen ohodnotit bruselský cynismus, skutečný vliv Deutsche Welle, Anders Fogh Rasmussena (1953) a dalších instrumentů pro ovlivňování politiky a neviděl bruselskou past. Do ní se dostal v Moskvě (5. února). 3) USA se podařilo vrazit další klín do vztahu EU a RF. Na dobu neurčitou byla umlčena proevropská frakce snažící se o lepší vztah s RF a ČLR. USA vyhrály na body a čas.
Prezident Biden ho totiž neměl dostatek na korekturu diktátu EU. Diktát brzo a jasně dá nepoučitelným vědět, že EU je pouze periferií kognitivního kapitalismu sídlícího v USA. Kromě toho se prezident Biden musel připravit na včerejší telefonický rozhovor s prezidentem Si. Dostupné informace dovolují různou interpretaci rozhovoru prezidentů. Jeví se mi, že byl potvrzen rozdíl postojů mezi státy, že obě strany očekávají výsledek impeachmentu a rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci falšování procesu a výsledků prezidentských voleb. Jinými slovy: rozhovor se prezidentovi Bidenovi nepodařil a v březnu bude veselo. Předpokládám proto, že ČLR bude případ Borrell a různé interpretace rozhovoru prezidentů patřičně analyzovat i ve vztahu k nedávno uzavřené investiční dohodě s EU (30. prosince 2020) a k projektu 17+1.

Druhý dárek přinesl on-line summit 17 (států Evropy) +1 (ČLR) a covid-19, který se konal 9. února. Původní složení (16+1) rozšířené před dvěma roky o Řecko je trnem v oku USA. Že Řecko si hraje se sirkami v ruce, indikuje zrušení návštěvy prezidenta Putina v Řecku ve spojení s oslavami odtržení se Řecka od Osmanské říše 25. března 1821. Protože v českých veřejně právních médiích nemohu najít nic podstatného o setkání 17+1 podíval jsem se na oficiální webové stránky platformy 17 + 1 a zjistil, že existuje dokument s názvem Pekingský plán spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Plán obsahuje 38 bodů, včetně plánovaných akcí na rok 2021. Dále na Západě, v Le Mondepíše 10. února Sylvie Kauffmann v příspěvku – A l’appui de sa stratégie d’influence en Europe, Pékin dispose d’une arme redoutable : les vaccins anti-Covid-19, že summit demonstruje boj za vliv v Evropě mezi USA a ČLR. Ta přidala k výzbroji novou zbraň: své vakcíny. Ano, je to pravda. Již 6 států ze 17 prokázalo seriózní zájem o vakcíny, které nejsou registrovány v EU. Jenom Maďarsko si koupilo 5 milionů dóz pro 10 milionů obyvatel. Srbsko 1,5 milionu dóz pro cca 5 milionů obyvatel. O Sputniku V nemluvě. Nebudu pokračovat, protože většině obyvatel nejenom české kotliny je jasné, že vakcíny a opakovaná vakcinace představují nevídaný obchod a příležitost zadlužit stát na věčné časy a podle rčení – po nás potopa. Po nás potopaje také název historického románu spisovatele Josefa Tomana z roku 1963. Děj je zasazen do starověkého Říma na sklonku vlády císaře Tiberia a počátku vlády šíleného císaře Caliguly. Česká vláda a opozice by si ho měli přečíst, nebo si ho nechat předčíst.
Protože EU je periferií USA, které mohou mj. jednoduše zastavit německé automobilky a tím i české dodavatele, je potřeba se smířit s vírou v americké vakcíny a poslušností k USA. Přestože nevím, zda byl na summitu dosažen cíl ČLR, který vyplývá z úterního příspěvku v Global Times – Vztahy ČLR s Evropou jsou v pořádku a nebyly narušeny změnami v politice USA,jeví se mi, že ČLR již hraje svoji a důležitou roli v Evropě a není podstatné, že summitu se účastnilo, pokud jsem správně informován, 6 ministrů ze 17 států.

Třetí dárek ze zahraničí ČLR představuje možnost podívat se na problém demografie v ČLR z jiného úhlu. S pomocí referencí z bývalého SSSR a Evropy, ČLR má oproti EU a ČR potenciál pro vytvoření kritické masy schopných a odhodlaných, kteří by mohli úspěšně zabývat se problematikou nemateriální realitya vědy o životě, dostat se k médiím a spoluutvářet modifikaci vnitřní a zahraniční politiky ČLR v duchu doby. Většina seniorů, ale i mladších ví, že starý model se hroutí. Hledání lásky, peněz a násilí převzaly moc nad přirozeným vztahem muže a ženy i v ČLR. Protože se jedná o dar, zaslouží si čas pro studium obsahu a jeho pochopení. V závěru se proto omezím na několik tézí a příkladů.
Z ČLR nedávno přišla zpráva týkající se populačního přírůstku, mužů a demografie. V roce 2019 v ČLR byl populační přírůstek nejnižší od jejího založení v roce 1949. V minulém roce, pokud se nemýlím, deficit představoval 1,75 milionů. Jako důvod se oficiálně uvádí především vysoká cena vzdělání a bydlení. Dovoluji si tvrdit, že zdůvodnění není plnohodnotné. Nebere totiž v úvahu nemateriální realitu. Co to znamená?

Dnes víme, že demografický problém se týká prakticky všech států, kde se uchytil kognitivní kapitalismus (viz: Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu (2), vaševěc.cz, 8.2 a jiná média). Víme ze statisticky relevantních a objektivních dat, že Ruská federace ztratila zcela zbytečným úmrtím za 30 let tzv. demokratického vývoje téměř 14 milionů obyvatel v produktivním věku. V době Jelcina to bylo min. 5, v době Medveděva min. 2, v době dvou období vládnutí prezidenta Putina cca 6 milionů zbytečných úmrtí. Víme, že úmrtnost podobně jako populační přírůstek nemá lineární charakter. Během Velké vlastenecké války v SSSR, podobně jako v USA v době krize byla úmrtnost prokazatelně nižší, než obvykle. Fakta indikují, že v těchto obdobích stress, cholesterin (a sním spojená onemocnění srdce), výživa a další nebyly hlavními příčinami úmrtí. Víme také, že během konjuktury prakticky všechna onemocnění narůstají, především u lidí v pubertě, u mladých a středního věku. Méně z nás ví, že psychika obyvatel je spojena s rychlostí šíření onemocnění. Stačí seznámit se se statistikami psychických, psychosomatických, kožních a dalších onemocnění, abychom se přesvědčili, že nejenom chlebem žije člověk. To druhé, co potřebuje člověk k životu, věděli již ve dvacátých letech v SSSR. Tenkrát bylo založeno tzv. psychické měření člověka.
To obsahovalo částečně zavádějící tzv. smrtelné hříchy: Pýcha(Lucifer), lakomství (Mamon), závist (Leviatan), hněv (Satan), smilstvo(Asmodeus), nestřídmost(Belzebub) a lenost (Belfegor). V roce 1973 napsal etolog Konrad Zacharias Lorenz (1903 – 1989) knihu Osm smrtelných hříchů. Těmito hříchy podle něj jsou: Přelidnění Země, ničení životního prostředí, závod člověka se sebou samým, ztráta schopnosti prožívat city, genetický úpadek, rozchod s tradicí, rostoucí poddajnost lidstva k doktrínám, zbrojení atomovými zbraněmi.V Božské komediivyužívá Dante Alighieri hříchy jako stupně v očistci, ve kterém se duše naučí protikladné ctnosti: pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost a činorodost. V ČR doporučuji seznámit se s dílem etologa Zdeňka Veselovského (1928 – 2006). Nebo s dílem jednoho ze zakladatelů kulturní psychoanalýzy, Ericha Fromma (1900 – 1980). V knize To Have or To Be?(Mít nebo být?) se zabýval otázkou aktuálního odcizení člověka, které je způsobeno materialismem. Nabízel model společnosti řídící se principy humanistického socialismu a vycházel z myšlenek Buddhy, Ježíše, Mistra Eckharta a Karla Marxe. Přitom Fromm odmítal sovětský komunismus a kritizoval v praxi užitý kapitalismus a socialismus pro jejich nakažení se materialismem. Duchovní ekologieFromma je částí psycho – demografie a vědy o životě jako části celostního vědění a sociální atmosféry (smrtící nebo život budící), ve které se vše odehrává ve dvou realitách: materiální a nemateriální.

Zmiňuji se o sociální atmosféře, protože omezení spojená s covid-19 a již evidentní a představitelné následky kapitalismu starého a dnes již kognitivního typu s pravděpodobností hraničící s jistotou povedou ke zvýšené úmrtnosti, především mužů. Mimo jiné proto, že současný hospodářský systém potlačuje funkce přírodní ve prospěch funkcí společensko-ekonomických. Výsledkem je mj., že muži nemohou plně realizovat svoji přírodní funkci. Proto se ztrácí smysl existence a vztah muže k ženě. Ta má zcela jinou přírodní funkci. Například, teprve po otěhotnění je vývoj ženského organismu ukončen. V případě úspěšného porodu dítěte žena-matka vnímá svět jinak než muž. Chránit své dítě má pro matku absolutní prioritu. Tu podporuje především nemateriální faktor. Objevit ho znovu a ve spojení s duchovní ekologií je možné bez velkých investic. Ty do podpůrných programů spojených s covid-19 nemají smysl. Jedná se o gesto ze strachu a na dluh, nikoliv o systémové řešení. Ignorování zkušenosti, že je lepší konec se slzami, než slzy bez konce, vede většinou k novému a hlubšímu zklamání, jednotlivce i národa.
Třetí dárek pro ČLR představuje jinými slovy příležitost srovnat učení Konfucia, Buddhy, koncept psychického měření v SSSR z 20 let minulého století a analýzy provedené v RF v posledních letech Igorem Alekseevičem Gundarovem (1947). Tento doktor medicíny a profesor je členem (a mým kolegou v) Ruské akademii přírodních věd. Jako specialista v oblasti epidemiologie a lékařské statistiky zveřejnil nedávno fakta, která přesvědčivě dokazují, že v RF se narušuje článek 7. první části Ústavy RF. Chci věřit, že prezident Putin si data prověří a dojde ke změně v sociální politice již proto, že vojenské analýzy a hodnocení potenciálu útoku agresora obsahují mj. kategorii žijící populace na km2. Připomínám, že Sibiř tvoří cca 75 % celkového teritoria RF. Žije tam 2,5 člověka na km2. Pro srovnání: v Indii je tomu 170 krát více, v Japonsku 155 krát, v Evropě 66 krát, v ČLR 65 krát a v USA 19 krát více. Přestože v ČLR se jedná o specifickou situaci, lze identifikovat společné jmenovatele: demografii, sociální politiku a vztah mezi mužem a ženou. 

Jan Campbell

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *