Go to ...
RSS Feed

Zakladatel státu nám zanechal morální desatero


Při zmínce o našem prvním presidentovi kdosi namítl, že jeho cíle a hodnoty  byly neurčité, mlhavé, neměly nic společného s realitou. Ale věděl ten „namítač“, o čem mluví? Prověřme, namátkou, desatero hodnotových cílů, za kterými Masaryk šel. Uvidíme, že byly zcela jasné, určité a ukazovaly národu sebezáchovnou orientaci velmi reálně. I pro dnešek.

Zde jsou:

1) Braňte pravdu. ( Připomeňte si boje o Rukopisy, hilsneriádu, záchranu života  53 Srbů a Chorvatů  v říšském sněmu v inscenovaném, podvrženém „velezrádném“ procesu ). Presidentskou standartu se symbolickým heslem „Pravda vítězí“.
Dnes: Cynické manipulace a bezohledná propaganda ze všech mocenských center. V zájmu zvyšování účinnosti  manipulace  se zneužívá i vědeckého poznání a technického simulování skutečnosti.

2) Buďte uvědomělý národ. Pěstujtevlastní národní historii a filozofii.(Význam husitského apelu na svobodu úsudku a svědomí, českobratrských snah vzdělávacích, Komenského světovosti a tolerance, myšlenek buditelů, zvláště Dobrovského, Kollára, Šafaříka,  nezapomínejte na historické a politické dílo Palackého a na přínos Havlíčkův.) Bez historické paměti není národa.
Dnes: Destrukce historické paměti ve všech médiích, jen s nepatrnými výjimkami.

3) Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý a šťastný a  hrdý. „Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů“, říkejme s Janem Nerudou. Neopičte se po těch větších a bohatších.
Dnes: Opičíme se bez míry, nevěříme si,  neceníme si vlastní historie a kultury,  ztrácíme svou identitu.

4) Vyznávejte ideál humanity(lidství, člověčenství), který se vyvíjí od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismus, utilitarismus, pesimismus, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému.
Dnes: Jsme tu každý sám za sebe. Smysl života jedince se stále více jeví jako honba za ziskem a za požitkem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava a pochybný styl života v komerčním šoubyznysu.

5) Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Usilujte o spravedlnost.Každý má právo na chléb a  plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. I socialismus je humanitní směr. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá.
Dnes:Spravedlnost se pokládá za iluzi. Nerovnost přerostla do nesouměřitelnosti. Vládne zásada maximalizace zisku a konkurenceschopnosti. Kapitál má přednost před  a nad člověkem. Nedbá  se o žebráky, bezdomovce a nezaměstnané.

6) Važte si svobody a samostatnosti státu, kterou jsme vybojovali v 1.válce světové. Važte si  hrdinství legionářů,  nadšení Sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa.
Dnes: Zpochybňuje se sama existence a  identita národa, zesměšňují se nadosobní cíle. Státu prý má být  co nejméně. Perspektivní jedinec se ptá: co mi ta která funkce (podnik) vynese? Co se mi více vyplatí?

7) Mějte na paměti  naši Washingtonskou deklaraci z r.1918, „Prohlášení  československé nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly, šlechtické velkostatky budou vyvlastněny pro potřeby domácí kolonizace (pozemková reforma), bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude 8hodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství.
Dnes: Státní idea chybí. Hrozí návrat   poměrů před Deklarací z r.1918. Trpíme pochybné restituce církevní i šlechtické, mlčíme k  nekritickému a nezaslouženému  hodnocení Rakousko-Uherska a některých jeho představitelů, přepisujeme dějiny v protimasarykovském, protidemokratickém duchu, obnovujeme pomníky staré monarchie.

8) Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují. Dbejte o to, aby se tak dálo na  principech rovnosti. „Já pán, ty pán“. Podporujte svébytnost a vzájemnost, neopomíjejte slovanské národy,  octly  se  historickým vývojem  většinou v méně příznivých podmínkách.
Dnes: Poselství  nejvýš aktuální. Dovedeme je přijmout a uskutečňovat? Jsme ve vleku bezohlednosti  europeizačních a globalizačních mocných.

9) Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění.  Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro  zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu. Celé veliké masy národní z nich přijímaly ideály mravní a sociální.
Dnes: Pokračuje kulturní destrukce. Neoliberalismus a postmoderna odmítají s posměchem výchovné a vzdělávací tendence umění. Cení se narušování stávajících  estetických norem a velebí se „šok“ z nového díla.  Vulgárnost a obscénnostnezná mezí.

10) Starejte se o školu a  o učitele.Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého  jakéhokoli šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost. Výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě věcí veřejných. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě,  k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění. A ať se dbá o důstojnost a autoritu učitele i pokud jde o finanční zabezpečení.
Dnes: Škola bez kázně, učitel bez vážnosti,  vzdělanost není uznávanou hodnotou. Máme tu generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se zviditelnit, chce zbohatnout a chce si něco „ užít“. A média ji v tom intenzivně podporují.

Závěrem: Odkaz Masarykův není neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Naopak. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla v krizi jako celá euroamerická civilizace. Jak? To už je na současných generacích, které by měly vědět, že život je nejen dar, ale i riziko a úkol.

Připravila prof. Stanislava Kučerová

2 Responses “Zakladatel státu nám zanechal morální desatero”

 1. Ludvík
  23. 3. 2019 at 14.20

  Pribeh jednej Zuzany…
  https://www.youtube.com/watch?v=BYBe94Xhbj8

  To je politika…. TGM, i když měl své „Desatero“, věděl, že slova nestačí a jednal ! Mnozí z nás na to dnes zapomínají…

 2. Věra Pešková
  24. 3. 2019 at 22.19

  Paní Stanislava Kučerová napsala skvělý text, jsem ráda, že jsem si ho mohla díky iReportéru přečíst, souhlas a díky, Věra Pešková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *