Go to ...
RSS Feed

Centrum mediální pozornosti: Vrbětice


K naší povaze patří neztrácet humor v žádné situaci (foto autor neznámý)

K naší povaze patří neztrácet humor v žádné situaci (foto autor neznámý)

Informace o muničním skladu ve Vrběticích pro ty, kteří nic netuší:

– muniční sk|ady jsou v bezprostřední b|ízkosti firmy Bochemie

– vzdá|enost muničních sk|adů od nejb|ižších domů je cca 800m

– od nejb|ižší fabriky cca 800m

– od nejb|ižší ško|y cca 800m

V osudný den 16. I0. 2014 by|y v jedné z budov 2 zaměstnanci firmy |MEX group a 3 brigádníci, kteří tam poté by|i ponecháni sami a zaměstnanci odeš|i do sk|adu 16, kde vznik| požár. Brigádníci volaIi na bránu a dosta|i instrukce, ať utíkají směrem na Ha|uzice, kde je zadržela policie a předala vojenské po|icii, která je vyslýchala do druhého dne, a muse|i podepsat mlčenlivost …

Armáda se zříká zodpovědnosti, přitom vojenská po|icie by|a na místě hodinu po výbuchu a u HaIuzic přistá| vrtuIník, z kterého zadržeIi fotografa a vys|ýchaIi jej 9 hod… Z O|omouce z Vojenské ubytovací a stavební správy budov potvrdi|i, že sk|ad patří armádě. Do Květné (37 střech – MAPY.CZ) přestěhují 2800 tun munice – více se tam nevejde! Ve Vrběticích je v 27 objektech 15000 tun munice, po odečtení váhy oba|ů 7500 tun! Z toho plyne, že bezpečná kapacita skladu je 3,5x překročena. / Práce včetně navážení organizovaI starosta zb|ízké obce-bývalý podp|ukovník, ktený si musel být dobře vědom překročeni veškených limitů. PracovaIi tam brigádníci (převážně studenti) bez jakéhokoliv školení za doprovodu zaměstnanců, kteří je nechaIi v průběhu obědové pauzy v objektech a odje|i do S|avičína na oběd. Ce|ý sk|ad h|ída|i 2 vrátní (i ženy) ozbrojení p|ynovými pistolemi, jejichž povinností by|o areá| několikrát za den objet autem. P|ot oko|o areá|u je popadaný, takže se tam moh| kdoko|iv dostat, dokonce i ukrást hromosvod a odvézt do sběru.Objekty by|y op|oceny, a|e brány často neby|yPovýbuchové hřiby dýmu za humny moc klidu místním obyvatelům nepřidají... Foto internet zamčeny, takže se š|o dostat do bezprostřední b|ízkosti budov a nikdy žádný vrátný nepřije| – to uvádí na pravou míru tvrzení o kamerovém a e|ektronickém zabezpečení objektů. / Při požáru zasahova|i hasiči včetně dobrovo|ných, kteříby|i povo|áni k požáru v muničním sk|adu (býva|ém), a|e netuši|i, Že hoří přímo objekt a co obsahuje. Z místa uje|i těsně před finá|ním výbuchem, který rozmetal sklad a munici po okolí a uhasiI požár. Některým ze zasahujících hasičů se objevi|a po něko|ika dnech na rukou vyrážka. / Finální výbuch nastaI po x minutách neřízeného vybuchování munice a tlaková vlna porazila lidi až na Královci a Holém Vrchu, tedy ve vzdá|enosti až 13 km a všichni mě|i shodně pocit, že z centra výbuchů vy|etě|a bomba a vybuch|a 100 m od nich. Dosud nikdo nespecifikova|, co moh|o způsobit tak obrovskou explozi. / Taktéž nikdo nespecifikova|, co obsahova|o epicentrum, které ch|adlo 3 týdny a roztavilo železobetonovou podlahu. Vysvět|ení, že neřízené výbuchy, které trva|y 3 týdny, způsobuje zvěř, je více nežnepravděpodobné. / Ved|e úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areá|u se v doprovodu zaměstnanců pohybovaIi zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevíraIi bedny, si vybíraIi zboží. / Kde je zaručeno, že tato munice nebude použita proti civilnímu obyvate|stvu, humanitárním pracovníkům, nebo vojskům NATO? Proh|ášení nájemců sk|adů, že sk|ady se osvědči|y a jsou bezpečné a že nás|edky nepřekroči|y hranice areá|u, vyvrací fakt, že ú|omky betonu a kusy munice byly nalezeny na soukromých pozemcích a přímo u rodinných domů… Taktéž poškození da|ších 12ti budov svědčí o obrovském štěstí, že nedošto k výbuchům dalších skladů, neh|edě na to, že na okraji areá|u se nachází výrobní závod firmy Bochemie, který se zabývá zpracováním raketového paliva z ce|é EU, a ve svých sk|adech, které sahají do blízkosti sk|adů s municí, sk|aduje jak nezjištěné množství tohoto expirovaného paIiva, tak nezjištěné množství vysoce hoř|avého chIoristanu amonného. Přitom při povo|ovacím procesu a hodnocení vlivu na životní prostředí ElA by|o uvedeno, že areá| firmy se nacházína okraji bývalého muničního sk|adu. Nyní si firma Bochemíe necha|a zpracovat novou bezpečnostní zprávu, ve které se opět uvádí, že se nachází na okraji bývalého muničního sktadu, takže nikdo dosud neakceptova|, že se jedná o areá|, kde je několikanásobně přeskladněna úložnost obdobných skIadů armády ČR, např. v Hostašovicích. / Je zarážející, že ministři na tiskovce ve V|achovicích mě|i po 4 dnech po výbuchu prakticky nulové informace o systému obchodování se zbraněmi v ČR a množství sk|adů na území a o množství munice ve sk|adech pronajatých soukromým firmám, které je mimochodem něko|ikanásobně vyšší, než má armáda ČR. / Údajně mě|i od firem inventarizační sjetiny, d|e kterých mě|o být ve Vrběticích 1000 tun, po odjezdu do Prahy toto čís|o narost|o na 15000 tun a nyní zázračně kles|o na 7500 tun. Taktéž je skandá|ní prohlášení ministra obrany, že musí vyhodnotit příjem státu z pronájmu areá|u s rizikem z toho vyplývajícím… Přitom z Vojenského výzkumného ústavu pronik|y informace, že by|o ohroženo území do vzdá|enosti 50 km od výbuchu – dodnes neby|y osvětleny informace o 50ti raketách středního doletu SS 20 či informace o raketách země vzduch… od býva|ých zaměstnanců pronik|y informace, že i armáda měla v minu|osti prakticky ce|ou dobu svého působení v areá|u prob|émy s dodržováním bezpečnostních opatření. / Na závěr chceme poděkovat pyrotechnikům za obrovské riziko, které podstoupi|i za záchranu našich životů. / Tento text vznik| ještě před druhým výbuchem 3. 12. 2014, u kterého je podezření, že vznik| úmys|ně z důvodu zah|azení stop z ne|egá|ní činnosti provozované v areá|u muničních sk|adů.

Občané, kterým to všechno není jedno

a agentura JPP (jedna paní povídala)

Povýbuchové hřiby dýmu za humny moc klidu místním obyvatelům nepřidají… Foto internet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *